Make your own free website on Tripod.com

Het sociaal recht is een verzameling van vooral (maar niet uitsluitend) geschreven regels en reglementen die de sociaalrechtelijke positie van iedereen in ruime mate bepalen. We rangschikken ze hier naar hun uitgestrektheid.

•  De internationale verdragen zijn meest uitgebreid. Een aantal werd ook door België goedgekeurd.

Belangrijk zijn de overeenkomsten afgesloten in het kader van de Internationale arbeidsorganisatie (IAO).

(De IAO is een gespecialiseerde instelling van de UNO maar bestaat langer dan de UNO, sinds 1919. Zij wordt administratief ondersteund door het Internationaal arbeidsbureau.)

In het kader van de Raad van Europa werd het Europees verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens ondertekend (1950, 1955 goedgekeurd in België): elke burger van een van de ondertekenende landen kan zich beklagen over een schending van zijn rechten bij de Commissie voor de rechten van de mens. Zo deze de klacht gegrond acht kan zij de zaak voorleggen aan het Europees hof voor de rechten van de mens.

Te vermelden is ook het Europees Sociaal Handvest (1961, 1990 goedgekeurd in België) dat voorziet in een aantal individuele en collectieve sociale rechten.

Steeds uitgebreider worden de beslissingen van de Europese unie (EU).

•  De eigen Belgische regelgeving omvat de grondwet, wetten, decreten en

ordonnanties, de koninklijke besluiten en de besluiten van de executieven, alsmede de ministeriële besluiten.

•  De resultaten van het overleg tussen de werkgevers en werknemers heten collectieve

arbeidsovereenkomsten (cao's), in hiërarchische volgorde de algemeen bindend verklaarde cao's van de Nationale arbeidsraad (NAR), de paritaire

comités en de paritaire subcomités en de niet algemeen bindend verklaarde

cao's van de NAR, de paritaire comités, de paritaire subcomités en de niet

paritaire organen. (Zie 1.3)

•  Binnen elk bedrijf wordt een arbeidsreglement overeengekomen of (in de kleinere bedrijven) door de bedrijfsleiding (de werkgever) opgelegd (zie verder 1.2.3).

•  De schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen een individuele werknemer en zijn of haar werkgever heet arbeidscontract.

•  In sommige bedrijven of sectoren gelden gewoonten.

•  Er zijn tenslotte de rechtspraak en de rechtsleer .

 

De wetgeving, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad, is te vinden op de website van het Ministerie van justitie ( www.just.fgov.be > Belgisch staatsblad).

De Vlaamse gemeenschap geeft een eigen Vlaamse codex uit ( www.vlaamsparlement.be ).

En daarnaast zijn er de diverse wetboeken, o.a. deze van de uitgeverij Story, en tijdschriften, waarvan de Omnilegie en de Pasinomie de bekendste zijn.

Rechtspraak wordt gepubliceerd in diverse gespecialiseerde tijdschriften, waarvan het Rechtskundig weekblad een van de bekendste is, en in de Judit - databank van de uitgeverij Kluwer.

Rechtsleer is terug te vinden in o.a. het Tijdschrift voor sociaal recht .

 

 

 

Een volledig, systematisch én betaalbaar standaardwerk betreffende Belgisch sociaal recht is de Sociale gids , een uitgave in drie losbladige delen van Acerta (Postbus 259, 3000 Leuven, tel. 016/24 62 76).

Ga naar www.acerta.be > consult > juridische publicaties

Voor de redactie van deze syllabus werd van deze sociale gids ruim gebruik gemaakt.

Het basiswerk (3 delen) kost € 60, aanvullingen kosten € 0,13 per blad Ė er is korting voor studenten.

 

We bevelen iedereen aan zich ook te abonneren op Budget en Recht , een uitgave van Test-Aankoop.

De in deze syllabus geciteerde (en alle andere) artikelen uit Budget en Recht zijn (alleen door wie over een paswoord beschikt) terug te vinden op www.test-aankoop.be .

 

We verwijzen in deze syllabus verder naar artikelen uit De Standaard . Op de we bsite ( www.destandaard.be ) kan je alle krantenartikelen terugvinden.

Tot 20.09.2002 was de toegang tot deze website voor iedereen gratis. Sinds 21.09.2002 is de onbeperkte toegang nog alleen gratis voor abonnees, anderen moeten betalen: ofwel € 120 voor een jaar, ofwel € 1,50 voor een dagkaart (deze laatste te betalen via een sms'je).

Degelijk is ook de website van de Financieel Economische Tijd ( www.tijd.be ) , vooral voor economisch en financieel nieuws, maar ook hier is de onbeperkte toegang alleen gratis voor de abonnees van de krant.

Interessant (een tikkeltje minder) én gratis toegankelijk zijn de websites van Gazet van Antwerpen ( www.gva.be ) en van Het Belang van Limburg ( www.hbvl.be ).

Verder zijn er de websites van Het Volk ( www.hetvolk.be ) en De Gentenaar ( www.degentenaar.be ) die vooral regionale informatie aanbieden, en van Het Nieuwsblad ( www.Nieuwsblad.be ), alle drie van dezelfde persgroep als De Standaard.

De websites van De Morgen ( www.demorgen.be ) en Het Laatste Nieuws ( www.hetlaatstenieuws.be ) tenslotte zijn compleet oninteressant: op de eerste is alleen de vrijetijdsagenda nog enigszins bruikbaar, op de tweede vind je alleen aanbiedingen van vastgoed, koopjes en jobs.

 

De artikelen uit Profiel , het tijdschrift van het Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen, met de nieuwe naam Partena,, zijn te vinden op www.ozv.be of www.partena-ziekenfonds.be .

 

Zeer bruikbaar zijn de thematische brochures van het Federaal ministerie van tewerkstelling en arbeid , Belliardstraat 51 te 1040 Brussel, tel. 02/2334111, fax 02/2334488. We vermelden er verder in deze syllabus enkele van en bevelen hier zeer nadrukkelijk het gebruik aan van de brochure Wegwijs in de eerste job .

De inforuimte van de dienst publicatie en het documentatiecentrum, op hetzelfde adres, is doorlopend toegankelijk voor het publiek op de werkdagen van 9u tot 17u.

Maak ruim gebruik van d e (zeer toegankelijke) websites: www.meta.fgov.be (over arbeidsrecht) en www.socialezekerheid.fgov.be (over sociale zekerheidsrecht) .


notariskantoor Van Damme
Residentie "Groenhove"
Gistelse Steenweg 138 bus F/1

8200 Brugge (Sint-Andries) BelgiŽ
Tel. +32 50 38.11.11 en +32 50 40.40.40
Fax +32 50 38.57.77 en + 32 50 40.40.20
E-mail: vandamme@notare.be URL: http://www.notare.be
Laatst bijgewerkt op 18 mei 2000