Make your own free website on Tripod.com

•  Het arbeidscontract voor arbeiders

 

Wet van 3.7.1978

 

Arbeiderscontract: begrippen

 

Een arbeidscontract voor arbeiders = werklieden is

•  een contract waarbij een werknemer zich ertoe verbindt hoofdzakelijk

handenarbeid te verrichten

•  onder gezag van een werkgever

•  die zich er op zijn beurt toe verbindt hiervoor een loon te betalen

 

Een werkliedencontract is een wederkerig, consensueel contract ten bezwarende titel. I.v.m. de uitzonderingen: zie 1.1.1.

 

Verplichtingen van de partijen

 

Idem als voor het bediendecontract (1.1.4).

 

Arbeiderscontract: proefbeding

 

Een arbeiderscontract kan een proeftijd voorzien . Een proeftijd is dus niet verplicht maar als er een wordt voorzien moet hij, op straffe van nietigheid, worden vastgelegd

•  voor iedere arbeider afzonderlijk

•  schriftelijk

•  vóór het contract in werking treedt

 

De duur van de proef wordt geregeld in het arbeiderscontract, ofwel in een cao, ofwel in het arbeidsreglement maar hij mag in geen geval korter zijn dan 7 noch langer dan 14 kalenderdagen.

Is er een proef voorzien maar werd de duur ervan niet gepreciseerd dan wordt deze de iure vastgesteld op 7 dagen.

 

Ingeval van schorsing van het arbeiderscontract tijdens de proeftijd wordt deze verlengd met de duur van de schorsing, met een maximum van 7 dagen.

 

Eenzijdige beëindiging = opzegging van het arbeiderscontract tijdens de eerste 7 dagen van de proeftijd heeft geen uitwerking (tenzij om een dringende reden, ontslag op staande voet is altijd mogelijk).

•  Ingeval van schorsing tijdens de eerste 7 dagen wordt de periode tijdens welke het werkliedencontract niet kan opgezegd worden verlengd tot uiterlijk de 14 de dag vanaf de eerste dag van de proeftijd, deze dag zelf niet inbegrepen, of tot de dag waarop na de werkhervatting 7 dagen proeftijd zijn bereikt.

•  Wanneer de schorsing, begonnen tijdens de eerste 7 dagen, voortduurt na de

14 de dag kan de arbeider afgedankt worden zonder opzegging noch

vergoeding.

Vanaf de 8 ste tot de 14 de dag van de proeftijd is opzegging mogelijk, op het einde van elk werkdag, zonder opzegging noch vergoeding.

Zwangere vrouwen zijn beschermd: bij ontslag dient de werkgever een vergoeding te betalen van 6 maand brutoloon, tenzij het ontslag niet omwille van de zwangerschap gegeven werd. Het bewijs hiervan is ten laste van de werkgever.

 

Arbeiderscontract: opzegging na de proeftijd

 

Arbeiderscontracten voor onbepaalde tijd kunnen eenzijdig door elk partij beëindigd = opgezegd worden.

Over de beëindiging van het arbeiderscontract van bepaalde tijd of voor een bepaald werk zie 1.1.2.

 

De opzegging gebeurt op dezelfde wijze als voor bedienden (zie 1.1.4).

 

De opzegtermijn begint op de maandag na de week waarin de opzegging uitwerking kreeg.

 

De duur van de opzegtermijn is afhankelijk van de anciënniteit van de arbeider en varieert naargelang de werknemer zelf of de werkgever de opzeg doet:

anciënniteit opzeg door werkgever opzeg door werknemer

0 tot 19 jaar 28 kalenderdagen 14 kalenderdagen

20 jaar en meer 56 28

Deze wettelijke regeling is (sinds 1.1.2000 voor de arbeiders met 20 jaar dienst, sinds 1.10.2000 voor de anderen) alleen nog van toepassing voor werkgevers die niet vallen onder cao nr. 75 of waarvoor geen afwijkende sectorale regeling bestaat - voor weinig werkgevers dus, en steeds minder.

Cao nr. 75 (van de NAR) legde volgende langere opzegtermijnen op:

anciënniteit opzeg door werkgever opzeg door werknemer

min 6m 28 kalenderdagen 14 kalenderdagen

6m tot min 5j 35 14

5j tot min 10j 42 14

10j tot min 15j 56 14

15j tot min 20j 84 14

20j en meer 112 28

Lees ook Sociale partners belonen oudere werknemers in De Standaard van 16.12.1999 p. 3.

 

Voor arbeiders die minder dan 6 maand ononderbroken bij dezelfde werkgever in dienst zijn kunnen, in het arbeidscontract of het arbeidsreglement, kortere opzegtermijnen bedongen worden, maar de opzegtermijn voor de werkgever moet in ieder geval minimum 7 dagen bedragen, de opzegtermijn voor de werknemer mag niet langer zijn dan de helft van deze voor de werkgever.

 

Een arbeider mag tijdens de opzegtermijn op zijn werk maximum 1 dag per

week afwezig zijn om een nieuwe betrekking te zoeken , met behoud van loon.

 

Arbeiderscontract: beëindiging om andere redenen

 

Beëindiging wegens arbeidsongeschiktheid (ziekte, ongeval, arbeidsongeval, beroepsziekte) door de werkgever is steeds mogelijk, tijdens en na de eerste 6 maand arbeidsongeschiktheid. Hij zal dan wel een contractbreukvergoeding dienen te betalen die overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn of het resterende deel ervan.

 

Ontslag op staande voet , zonder opzeg noch vergoeding, is steeds mogelijk: zie het bediendecontract (1.1.4).

 

Beëindiging door de werkgever wegens tijdelijke werkloosheid om economische redenen is mogelijk, zonder opzegging.

Beëindiging door de werknemer wegens slecht weer is mogelijk zonder opzegging zodra de schorsing een maand overschrijdt.

 

In geval van een willekeurige afdanking , d.i. de beëindiging door de werkgever van een contract van onbepaalde duur om redenen vreemd aan de arbeidsprestaties van de werknemer of de toestand van het bedrijf, dient de werkgever een vergoeding te betalen gelijk aan 6 maand loon (of een ander bedrag als een bij koninklijk besluit algemeen bindend verklaarde cao dit voorziet), bovenop de vergoeding wegens contractbreuk of de opzegvergoeding.

 

Arbeiderscontract: het concurrentiebeding

 

Idem als voor het bediendecontract (1.1.4).


notariskantoor Van Damme
Residentie "Groenhove"
Gistelse Steenweg 138 bus F/1

8200 Brugge (Sint-Andries) BelgiŽ
Tel. +32 50 38.11.11 en +32 50 40.40.40
Fax +32 50 38.57.77 en + 32 50 40.40.20
E-mail: vandamme@notare.be URL: http://www.notare.be
Laatst bijgewerkt op 18 mei 2000