Make your own free website on Tripod.com

•  Het arbeidscontract voor handelsvertegenwoordigers

 

Wet van 3.7.1978

Behalve voor wat hierna volgt gelden voor handelsvertegenwoordigers dezelfde regels als voor bedienden.

 

Handelsvertegenwoordigers: begrippen

 

Een handelsvertegenwoordiger

•  zoekt en bezoekt klanten met het oog op het onderhandelen over en het afsluiten van zaken m.b.t. goederen en diensten, verzekeringen uitgezonderd

•  onder gezag, voor rekening en in naam van één of meer werkgevers

•  die hem of haar hiervoor een vast loon en/of een commissieloon uitbetaalt

De handelsvertegenwoordiger is dus een werknemer, wat hem of haar onderscheidt van een commissionair, een concessiehouder, een handelsagent, een makelaar en een tussenpersoon.

 

Hij verdient direct commissieloon telkens hij een bestelling = order van een klant weet te realiseren mits de werkgever deze order aanvaardt.

Een order kan door de werkgever alleen schriftelijk worden geweigerd, binnen de contractueel voorziene termijn of als die termijn niet voorzien is binnen de maand.

Ook een bestelling die niet wordt uitgevoerd geeft recht op commissieloon tenzij de niet uitvoering de schuld is van de handelsvertegenwoordiger. Het bewijs hiervan is ten laste van de werkgever.

 

Een handelsvertegenwoordiger met een eigen cliënteel of werkgebied ontvangt indirect commissieloon voor bestellingen die zijn werkgever ontvangt en aanvaardt, afkomstig van zijn cliënten of uit zijn werkgebied maar gerealiseerd buiten zijn toedoen.

 

Maandelijks ontvangt hij van zijn werkgever een staat van de verschuldigde commissielonen van de voorbije maand en de nodige documenten.

De werkgever betaalt de commissielonen uit op de datum voorzien in het arbeidscontract of anders binnen 15 dagen na aflevering van de documenten.

De vaste wedde wordt maandelijks betaald (zoals aan bedienden).

 

Handelsvertegenwoordigers: bijzondere clausules

 

Een handelsvertegenwoordiger met minstens één jaar dienst heeft bij de beëindiging van zijn arbeidscontract recht op een extra vergoeding, de uitwinningsvergoeding , om het verlies van de aangebrachte klanten (als die er zijn) te compenseren.

Dit recht vervalt als hij zelf het contract beëindigt, tenzij dit gebeurt om een dringende reden, of als zijn werkgever het contract beëindigt omwille van een dringende reden.

De uitwinningsvergoeding is gelijk aan 3 maand loon voor de eerste 5 jaar dienst plus 1 maand loon voor elke bijkomende begonnen dienstperiode van 5 jaar.

Bedraagt het werkelijk verlies geleden ten gevolge van de beëindiging van zijn arbeidscontract meer dan de forfaitaire uitwinningsvergoeding dan kan de handelsvertegenwoordiger dit verhalen op de werkgever. Het bewijs van het werkelijk verlies is ten laste van de handelsvertegenwoordiger.

 

Omtrent het concurrentiebeding : zie het bediendecontract (1.1.4).

Er bestaat (logischerwijze) een link van het concurrentiebeding met de uitwinningsregeling: als de werkgever de toepassing vraagt van het concurrentiebeding mag worden verondersteld dat de handelsvertegenwoordiger wel degelijk klanten aanbracht, en dus ook recht heeft op een uitwinningsvergoeding.

 

Wanneer een (geschreven) arbeidscontract een delcrederebeding bevat kan de handelsvertegenwoordiger aansprakelijk worden gesteld voor de door hem gerealiseerde bestellingen, afkomstig van insolvabele klanten.

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het commissieloon dat hij voor deze bestellingen ontving, tenzij de werkgever een grove fout of bedrog in zijnen hoofde kan bewijzen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Het arbeidscontract voor dienstboden

 

Wet van 3.7.1978

 

De meeste wettelijke regels betreffende arbeiderscontracten (1.1.5) gelden ook voor dienstbodecontracten, o.a. de regel i.v.m. de opzegging na de proeftijd.

De belangrijkste specifieke regels vermelden we hierna.

 

Dienstboden: begrippen

 

Een arbeidscontract voor dienstboden is een contract

•  waarbij een werknemer, de dienstbode, zich ertoe verbindt hoofdzakelijk huishoudelijke handenarbeid te verrichten in verband met de huishouding van de werkgever

•  onder gezag van deze werkgever

•  die er zich op zijn beurt toe verbindt hiervoor een loon te betalen

Voorbeelden: keukenarbeiders, kamerdienaars en poetsers mits zij hoofdzakelijk tewerkgesteld zijn in de huishouding van de werkgever.

Vallen niét onder de toepassing van de wettelijke regels m.b.t. het dienstbodecontract: gouvernantes, verplegers en privé-onderwijzers (want al deze verrichten intellectuele arbeid, geen handenarbeid), conciërges, hoveniers, chauffeurs, klusjesmannen en personeel in dienst van collectiviteiten en rechtspersonen zoals schoonmaakbedrijven (want al deze verrichten wel handenarbeid maar niet in huishoudelijk verband).

 

Dienstboden: proefbeding

 

De eerste 14 kalenderdagen van het dienstbodecontract gelden als proefperiode , zelfs als er geen proefperiode bedongen is (dus ook bij een mondeling contract).

 

Tijdens de proef kan elke partij het contract éénzijdig beëindigen = opzeggen .

De opzegtermijn bedraagt 2 kalenderdagen en gaat in de dag nadat de opzegging uitwerking krijgt.

 

Is de werknemer tijdens de proeftijd langer dan 7 kalenderdagen arbeidsongeschikt dan kan de werkgever het contract beëindigen, zonder opzegging noch vergoeding.

 

Dienstboden: de sociale zekerheid

 

Een uitwonende dienstbode is slechts onderworpen aan de sociale zekerheid wanneer de duur van zijn of haar prestaties minstens 4 uur per dag bedraagt bij een zelfde werkgever en voor zover de wekelijkse duur van de dagelijkse prestaties van ten minste 4 uur in dienst van 1 of meer werkgevers ten minste 24 uur bedraagt.

Een inwonende dienstbode daarentegen is altijd onderworpen aan de sociale zekerheid.

 

•  Het arbeidscontract voor huisarbeiders

 

Er bestond natuurlijk al veel vroeger thuiswerk = huisarbeid maar pas sinds de wet van 6.12.1996 is er een specifieke wettelijke regeling voor.

Deze wet werd geïntegreerd in de algemene arbeidscontractenwet van 3.7.1978 onder titel VI, artikelen 119.1 tot 119.12.

 

Het arbeidscontract voor huisarbeiders is een verplicht schriftelijk contract

•  waarbij een werknemer zich ertoe verbindt thuis of op een andere vrij door hem gekozen plaats, eventueel deels ook in het bedrijf van de werkgever, arbeid te presteren

•  onder gezag van deze werkgever

•  die hem of haar hiervoor een loon betaalt

Op vandaag komt huisarbeid vooral voor in het kader van jobs als telewerk, vertalingen, typwerk… die net zo goed of beter bij de werknemer thuis kunnen worden uitgevoerd als in het bedrijf van de werkgever.

Lees ook het krantenartikel Mobiliteit houdt mensen steeds meer thuis uit De Standaard van 21.11.2000.

 

De algemene regels van de arbeidscontractenwet inzake arbeiders en bedienden blijven ook voor thuiswerk van toepassing, behalve daar waar de nieuwe specifieke regeling (van titel VI) een afwijking voorziet.

Maar werkgevers die dat willen mogen de algemene regels van de arbeidscontractenwet volledig toepassen en dus de specifieke afwijkende regeling van titel VI negeren.

 

Recent kwam op Europees niveau een akkoord tussen werkgevers en werknemers tot stand over thuiswerk = elke vorm van organisatie en/of uitvoering van werk waarbij gebruik wordt gemaakt van de informatietechnologie, in het kader van een arbeidsovereenkomst of een tewerkstellingverband, en waarbij werk dat ook op de werkplaats van de werkgever had kunnen worden uitgevoerd geregeld daarbuiten wordt uitgevoerd.

Het akkoord stipuleert dat

•  thuiswerk alleen vrijwillig kan

•  de thuiswerker dezelfde rechten heeft als andere werknemers

•  de werkgever het nodige materiaal moet leveren, plaatsen en onderhouden

Het Europees akkoord is een raamakkoord m.a.w. de Europese lidstaten moeten het nu nog (binnen 3 jaar) in hun nationale regelgeving integreren.


notariskantoor Van Damme
Residentie "Groenhove"
Gistelse Steenweg 138 bus F/1

8200 Brugge (Sint-Andries) België
Tel. +32 50 38.11.11 en +32 50 40.40.40
Fax +32 50 38.57.77 en + 32 50 40.40.20
E-mail: vandamme@notare.be URL: http://www.notare.be
Laatst bijgewerkt op 18 mei 2000