Make your own free website on Tripod.com

•  Schorsing van de arbeidsovereenkomsten

 

Wet van 3.7.1978

 

Een schorsing is een tijdelijke onderbreking van een arbeidsovereenkomst: de overeenkomst zelf blijft bestaan maar de uitvoering ervan wordt opgeschort.

De onmogelijkheid om de uitvoering verder te zetten kan te wijten zijn aan diverse omstandigheden.

Naargelang het geval wordt het loon tijdens de schorsing volledig, gedeeltelijk of niet doorbetaald.

 

Educatief verlof

 

Wet 22.1.1985, koninklijke besluiten 23.7.1985, 3.5.1990, 27.8.1993 en 10.11.2001, ministeriële besluiten 20.8.1985 en 6.11.1985

 

Voltijdse werknemers (en per uitzondering bepaalde deeltijdse werknemers) uit de privé mogen een maximum aantal uren op hun werk afwezig zijn om ofwel een algemene (= ook een taal-) opleiding ofwel een beroepsopleiding te volgen.

Als de opleiding plaatsvindt tijdens de werkuren bedraagt het maximum aantal uren afwezigheid op het werk 120 voor een algemene opleiding en 180 voor een beroepsopleiding, als de opleiding plaatsvindt buiten de werkuren heeft de werknemer recht op maximum 80u resp. 120u verlof.

Lees ook Vrijaf om te studeren in Budget & Recht nr. 164 van september/oktober 2002 p. 25.

De werknemers die zo'n opleiding volgen behouden hun loon, tot maximum € 1920 per maand (grensbedrag geldig sinds 01.09.2002).

De werkgever kan de begrensde lonen + de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid + de bijdrage voor het Fonds voor bestaanszekerheid + de verzekeringspremies voor arbeidsongevallen + de werkgeversbijdragen in het kader van de groepsverzekering of het pensioenfonds terugvorderen van het Ministerie van tewerkstelling en arbeid.

 

(Betaalde) feestdagen

 

Wet van 4.1.1974, koninklijk besluit van 18.4.1974

 

Er geldt een verbod op tewerkstelling, behalve voor bepaalde sectoren, op 1 januari, paasmaandag, 1 mei, hemelvaartdag, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december en in sommige sectoren (o.m. de banksector) ook 11 juli (de Vlaamse nationale feestdag).

Valt een feestdag samen met een zondag of een andere gewone dag van inactiviteit dan wordt hij door een gewone activiteitsdag vervangen (vervangingsdag).

Werkt een werknemer op een feestdag, in de gevallen dat dit is toegestaan, dan heeft hij recht op inhaalrust.

De werknemer heeft recht op loon voor elke feestdag of vervangingsdag tijdens de welke hij niet werd tewerkgesteld, evenals voor elke inhaalrustdag.

 

 

 

 

Gewaarborgd loon

 

Zie 2.3.1

 

Kort verzuim = klein verlet

 

Koninklijk besluit van 28.8.1963, CAO nr. 16 van 24.10.1974 algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 3.12.1974, wet van 3.7.1978

 

De werknemer heeft recht op afwezigheid op het werk omwille van vooral familiale gebeurtenissen, met behoud van loon.

Tijdens de afwezigheid wordt het arbeidscontract geschorst, zonder invloed op een eventuele opzegging.

 

1- huwelijk werknemer (*) 2 dagen tijdens de weken van of na het huwelijk

2- huwelijk kind werknemer of van dag van het huwelijk

echtgenote, (schoon-/stief-)ouder,

(schoon-)broer/zuster

of kleinkind werknemer

3- priesterwijding of intrede in klooster dag van de plechtigheid

kind van werknemer, zijn echtgenote

of (schoon-)broer/zuster

4- geboorte kind 10 dagen binnen de 30 dagen na de bevalling

5- overlijden echtgenote, kind, 3 dagen van overlijden tot begrafenis

kind echtgenote, ouder, schoonouder

6- overlijden inwonend(e) 2 dagen van overlijden tot begrafenis

schoonzoon of schoondochter,

(schoon-)broer/zuster,

(over)grootouder,

(achter)kleinkind

7- overlijden niet inwonende… dag van de begrafenis

(idem als onder 6-)

8- communie/feest vrijzinnige jeugd dag van de plechtigheid - indien op

kind of kind echtgenote zondag enz. werkdag ervoor of erna

9- getuige, jurylid, partij arbeidsrechtbank nodige tijd, maximum 5 dagen

10- bijzitter stembureau of telbureau nodige tijd

11- adoptie kind 10 dagen binnen de 30 dagen na inschrijving in het bevolkingsregister

(*) Lees Klein verlet nu ook recht voor samenwoners, De Standaard van 20-21.11.1999 p. 3

 

Onderbroken of niet begonnen arbeidsdag

 

Wie door omstandigheden buiten zijn wil niet of niet tijdig op het werk aankomt (ook omwille van staking) of het werk niet kan beginnen of voortzetten (niet omwille van staking) heeft recht op een gewaarborgd dagloon.

Deze schorsing beïnvloedt de opzegging(stermijn) niet.

 

Zie ook 2.3.1

 

 

Opleidingscheques

 

Sinds kort financiert de Vlaamse overheid algemene en functiegerichte opleidingen van personeelsleden en zelfstandige medewerkers (zaakvoerders en actieve vennoten) van quasi alle profit-bedrijven.

Bedrijven van de landbouwsector en de vervoersector, de medische vrije beroepen, vzw's, non-profitorganisaties en de opleidingverstrekkers zelf komen niet in aanmerking.

Elk bedrijf kan jaarlijks maximum 200 opleidingscheques ter waarde van € 30 aankopen. De Vlaamse overheid betaalt hiervan 50%. Vanaf 2003 kan op sectoraal niveau een bijkomende tussenkomst voorzien worden van maximum 20% zodat dan nog slechts 30% ten laste van het bedrijf is.

De opleidingen vinden plaats tijdens of buiten de werkuren, in het eerste geval met behoud van loon. Zij worden verstrekt door een opleidingsinstelling die voorkomt op de officiële lijst.

De hele aanvraagprocedure verloopt via het internet: www.opleidingscheques.be of www.vlaanderen.be/opleidingscheques .

 

Overmacht

 

Overmacht is een gebeurtenis die niet te voorzien en (dus) niet te voorkomen is bijv. een natuurramp, technische storing, staking.

Is de uitvoering van het contract daardoor tijdelijk onmogelijk dan wordt het contract geschorst, zonder recht op loon. De schorsing beïnvloedt de opzegging niet.

Is de uitvoering definitief onmogelijk dan wordt het contract als beëindigd beschouwd, zonder recht op opzegvergoeding.

Faillissement van het bedrijf, kennelijk onvermogen of tijdelijke of definitieve sluiting ten gevolge van de milieureglementen worden niet beschouwd als overmacht en maken derhalve geen einde aan de verplichtingen van de partijen.

 

Politiek verlof

 

Politieke mandatarissen hebben recht op afwezigheid op het werk voor de uitoefening van hun mandaat. De schorsing beïnvloedt de opzegging niet.

 

inwoners gemeente burgemeester schepenen/voorzitter ocmw leden gemeenteraad/ocmw

< 10.000 2 dagen 1 dag 1/2 dag per maand

10.000-50.000 3 dagen 2 dagen 1 dag per maand

> 50.000 geen (2,5 alleen leden ocmw-bureau) 1 dag per maand

Er gelden daarnaast specifieke regels voor o.a. de voorzitter en leden van de provincieraden

 

Zie ook de wet van 19.7.1976

 

Sociale promotie

 

Wet 1.7.1963, koninklijke besluiten 20.7.1964 en 28.12.1973, ministerieel besluit 9.1.1974

 

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst wanneer de werknemer op het werk afwezig is om cursussen van sociale promotie te volgen.

Het zijn de jeugdorganisaties en de representatieve organisaties van werknemers die intellectuele, morele en sociale vormingscursussen organiseren voor werknemers jonger dan 40 en de onderwijsinstellingen die avond- of zondagonderwijs organiseren ter bevordering van de beroepskwalificatie van alle werknemers.

De werknemer die cursussen van sociale promotie volgt heeft recht op een vergoeding door het Ministerie van tewerkstelling en arbeid.

 

Tijdskrediet

 

Tijdskrediet is de naam voor de nieuwe regeling (cao nr. 77bis van 19.12.2001, van toepassing sinds 1.1.2002) ter vervanging van de vroegere regeling betreffende de onderbreking of vermindering der beroepsloopbaan in de privé .

Het oude stelsel van loopbaanonderbreking blijft van kracht voor het overheidspersoneel.

 

Alle werknemers van de privé, maar in bedrijven met 10 werknemers of minder alleen na akkoord van de werkgever, hebben recht op een tijdskrediet, op te nemen in 3 verschillende vormen:

•  het eigenlijk tijdskrediet, voltijds of halftijds, minimum 3 maand per

aanvraag gedurende maximum 12 maand, ev. te verhogen bij sectorale of

bedrijfscao's

•  loopbaanvermindering met 1/5, minimum 6 maand per aanvraag gedurende maximum 5 jaar

•  alleen voor werknemers van 50 of ouder: loopbaanvermindering met 1/5 gedurende minimum 6 maand of 1/2, zonder maximumduur

 

Maximum 5% van het personeel mag tegelijkertijd tijdskrediet opnemen.

Deze 5% wordt berekend op het personeelsbestand op 30 juni van het voorgaande jaar. Daarbij worden alle vormen van tijdskrediet (volledige schorsing en vermindering van prestatie) als een volledige eenheid beschouwd.

Van deze regel kan afgeweken worden door wijziging van het arbeidsreglement of het afsluiten van een cao.

 

Websites: meta.fgov.be/PC/PCE/PCEt/nlcet11.htm en www.rva.be

Lees ook Tijdskrediet voor beginners in De Standaard van 18.1.2002 p. 3 en Onder het motto van onthaasting in Budget & Recht nr. 164 van september/oktober 2002 p. 31

 

Met name de vakbonden vroegen (en vragen) om een versoepeling van de nieuwe regeling en de in de regering Verhofstadt I bevoegde minister Onkelincx was hun vraag niet ongenegen. Zij besliste ook de ongeveer 100.000 personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven (Belgacom, NMBS, Post) toegang te verlenen tot het stelsel. Binnenkort mogen nog andere versoepelingen worden verwacht.

Lees hierover Tijdskrediet gaat alweer veranderen in De Standaard van 27.08.2002 p. 17 en Tijdskrediet staat niet stil in Budget & Recht nr. 165 van november/december 2002 p. 5

 

Naast het tijdskrediet zijn er de zgn. thematische verloven : ouderschapsverlof, medische bijstand (aan gezins- en familieleden) en palliatief verlof.

Zie www.rva.be > tijdskrediet

(Jaarlijkse) vakantie

 

Zie 2.3.4

 

Bij opzegging van het arbeidscontract door de werkgever tijdens de jaarlijkse vakantie begint de opzeggingstermijn niet eerder dan na afloop van de vakantie, een opzeg gegeven vóór de vakantie wordt tijdens de vakantie geschorst.

De schorsing beïnvloedt de opzegging door de werknemer niet.

 

Verlof om dwingende reden

 

Wetten van 3.7.1978 en 29.5.1991, CAO nr. 45 van 19.12.1989 algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 6.3.1990, koninklijk besluit van 11.10.1991

 

Een dwingende reden is elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de aanwezigheid op het werk de tussenkomst van de werknemer onmogelijk maakt. Het gaat hier o.a. om:

•  ziekte, ongeval of hospitalisatie van de partner, samenwonende familieleden of niet samenwonende bloed- of aanverwanten van de eerste graad

•  ernstige beschadiging van een element van het vermogen van de werknemer

•  oproeping tot persoonlijke verschijning in een rechtsproces

Daarnaast kunnen de werkgever en werknemer in onderling akkoord andere omstandigheden erkennen als dwingende redenen.

Het recht op afwezigheid is beperkt tot 10 arbeidsdagen per kalenderjaar.

Er is geen behoud van loon.

De schorsing omwille van dwingende reden beïnvloedt een ev. opzegging niet.

 

Voorlopige hechtenis

 

Het arbeidscontract wordt geschorst tijdens de voorlopige hechtenis. Er is geen recht op loon. De schorsing beïnvloedt de opzegging door de werknemer niet.

Bij opzegging door de werkgever vóór/tijdens de schorsing zie Jaarlijkse vakantie hierboven.


notariskantoor Van Damme
Residentie "Groenhove"
Gistelse Steenweg 138 bus F/1

8200 Brugge (Sint-Andries) België
Tel. +32 50 38.11.11 en +32 50 40.40.40
Fax +32 50 38.57.77 en + 32 50 40.40.20
E-mail: vandamme@notare.be URL: http://www.notare.be
Laatst bijgewerkt op 18 mei 2000